รวดเร็ว       ถูกต้อง      โปร่งใส      ใส่ใจบริการ 
Fast   Correct   Transparent   Service mind